សិក្ខាសាលា៖ ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយកភាពយន្តខ្មែរ ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ