កាណ (Traps)

Major Cineplex Aeon 1 December 18, 2022 10:00 am

កាណ (Traps)

This is Chrong Krak, 54 years old, living in Phoa village, and his wife’s name is Men Chon. She is 43 years old and they have four children. In the past, the Ka Nor was a kind of trap for animals which was mostly made near the farm. It was woven and set up across the mountain. It was 6 cm in width and unlimited in length. This Ka Nor (trap) could support the daily life of the Brao minority besides hunting. While Ka Normaking, the smell of food such as garlic, lemon grass, and prahok (fermented fish paste) is banned. Moreover, we cannot bring food into the forest while trap-making and we have to put up a sign in front of our house, prohibiting outsiders to visit. Even if we are trap-makers, when we come home, before eating we have to organise a prayer ceremony too.


ឧស្សានសមុទ្រ (Sea Within a Sea)

នៅលើកោះស្តេច អ្នកមុជទឹកម្នាក់ចុះទៅស្វែងរកផ្កាថ្ម និងសេះសមុទ្រ។ ក្នុងការរុករកនោះ គាត់បានជួប
ប្រទះនៃការខូចខាតបរិស្ថាននៅក្នុងភូមិរបស់គាត់​ ទទួលពីការប៉ះពាល់នៃតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ និងការរីករាលដាលនៃរោងចក្រនេសាទ។

On the Cambodian island of Koh Sdach, a local diver examines coral reefs and seahorse populations while exploring the environmental impacts of his village’s commercial development and growing fishing industry.