ក្តារចុច (The Keyboard), ក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកផ្តល់ឲ្យ (The Love You Gave)

Major Cineplex Aeon 1 December 18, 2022 12:30 am

ក្តារចុច (The Keyboard) 

អ្នកនិពន្ធអត្ថបទភាពយន្តម្នាក់កំពុងសរសេររឿងរបស់គាត់ ប៉ុន្តែគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាក្តារចុចកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ហាក់ដូចជាមានវេមន្តអ្វីម្យ៉ាង។


ក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកផ្តល់ឲ្យ (The Love You Gave)

មេ (MAY) ជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបានបែកបាក់ស្នេហាជាមួយមនុស្សប្រុសដែលនាងស្រឡាញ់ នាងព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីព្យាបាល ដំបៅបេះដូងរបស់នាង។ នៅចំណុចមួយដែលនាងពិបាកបំផុត ទើបនាងរៀនយល់ពីមេរៀនសំខាន់ថ្មីសម្រាប់ជីវិតរបស់នាង។

MAY, a girl who has broken up with her love one. She has tried many things to move on. At her lowest point, she start to learn very important lesson for her life and change everything.