ខកខាន (Missed), ឃាត កម្ម (The Kill)

Chaktomuk Conference Hall December 20, 2022 5:00 pm

ខកខាន (Missed)

វណ្ណនិងយ៉ាជាមិត្តជិតស្និតនឹងគ្នា។ ពួកគេទាំងពីរមានចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមក។ តែយ៉ាជាមនុស្សស្រីដែលមិនអាចសារភាពទៅវណ្ណមុន ហើយវណ្ណជាមនុស្សប្រុសដែលអៀនច្រើន។
ថ្ងៃមួយវណ្ណសម្រេចចិត្តសារភាពទៅយ៉ា ចំពេលដែលយ៉ាចង់លេងល្បែងជាមួយវណ្ណ។ ភាពចៃដន្យនេះធ្វើឲ្យវណ្ណឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង ហើយនាងបានបាត់បង់ឱកាសក្នុងការកែតម្រូវវាអស់មួយជីវិត។

Vann and Ya, They are best friend that have known each other for long time and very close.
They both fall in love with each other, but Ya is a girl that can’t confess to boy and Vann is a shy boy.
One day Vann decide to confess his feeling to Ya while Ya want to have some joke with him.
Ya joke brokes Vann heart and she lost her chance to fix it in the rest of her life.


ឃាត កម្ម (The Kill)

Long is deeply into gambling and is in a great debt. He decided to borrow some money from a powerful gang leader in the uncontrollable arear

ឡុងញៀនល្បែងជាង៥ឆ្នាំជំពាក់បំណុលគេពេញខ្លួនក៏សម្រេចចិត្តទៅខ្ចីលុយបន្ថែមពីបងធំម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលនៅប្រចាំតំបន់អនាធិបេត្យ។