ខ្ញុំគឺកម្ពុជា (Iam Cambodia), ដានឪ ផ្លូវកូន (Following Dad’s Path)

Major Cineplex Aeon 1 December 16, 2022 10:00 am

ខ្ញុំគឺកម្ពុជា (Iam Cambodia)

ភាពយន្តឯកសារខ្លីបង្ហាញទេសភាពស្រស់ស្អាតជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាជាមួយពុំនោលស្តីពីវប្បធម៌ សិល្បៈ របៀបរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរ និង ការអភិវឌ្ឍ។ The short feature documentary reveals the beauty of Cambodia within its poetry narrative interprete the Amazing culture, Art, people and its diversity growth.


ដានឪ ផ្លូវកូន (Following Dad’s Path)

Directed by MAO Phearak, KOL Sovanpichvicheka, MORM Sotheara, 20min, 2022, Khmer version with English subtitles

“Following Dad’s Path,” tells the story of a young woman, who used to hate her father’s job. But after understanding his reasons for the work he does, as well as seeing his strong commitment, she changes her mind. Today, she loves and follows her father’s path.