ចាក (Chak), ឆ្ងាយដាច់អាល័យ (Further and Further Away)

Prime Cineplex Samai December 16, 2022 10:00 am
Bophana Center December 16, 2022 12:30 pm
French Institute December 16, 2022 2:30 pm

ចាក (Chak)

ចាកជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែរធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងត់ រហូររងសម្ពាធផ្លូវចិត្តពីសំណាក់ដៃគូស្នេហ៏របស់គាត់ដែលធ្វើបាបលើរូបនាង ហើយអោយនាងប្រែប្រួលទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត។

CHAK used to be a calm person but she was under emotional pressure from her partner, which made her change into another person.


ឆ្ងាយដាច់អាល័យ (Further and Further Away)

A young indigenous Bunong woman and her older brother spend one last day in their rural village in northeastern Cambodia, before an impending move to the capital city in search of a more prosperous life. While her brother is excited for the move, she senses a quiet desire to return to their long-gone village that was lost to the development of a nearby hydroelectric dam a few years earlier.

ស្រ្តីជនជាតិដើមម្នាក់ និង​បងប្រុសនាង​​ ចំណាយពេលមួយថ្ងៃចុងក្រោយជាមួយគ្នាមុនពេលចាកចេញរៀងខ្លួន ទៅភ្នំពេញ ពីភូមិរបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅខាងភាគឦសាន នៃប្រទេសកម្ពុជា។​ ខណៈពេលដែលបងប្រុសនាង មានការត្រេកត្រអាលចំពោះការផ្លាស់ប្តូរជីវិតទៅនៅទីក្រុងនាងមាន​អារម្មណ៍ចងត្រលប់មកភូមិរបស់នាងដែលបានបាត់បងទៅតាមការអភិវឌ្ឍន៍វារីអគ្គីសនីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះ។