ជីវិត ស្នេហា សុខសាន្ត (Life Love Bliss), ស្នេហ៍ឆ្លងវេលា (Timeless Love)

Prime Cineplex Samai December 19, 2022 10:00 am
Bophana Center December 19, 2022 12:30 am
French Institute December 19, 2022 2:30 pm

ជីវិត ស្នេហា សុខសាន្ត (Life Love Bliss)

នៅពេលតួសំដែងស្ថិតក្នុងស្ទូឌីយូបញ្ចូលសំឡេងដើម្បីបញ្ចូលសំឡេងភាពយន្តរបស់គេ អនុស្សាវរីយ របស់គេត្រូវបានរំលឹកឡើង សំដែងចេញនូវ ក្តីស្រលាញ់ ការផិតក្បត់ និង រឿងសោដនាដកម្ម។

When two young actors dub a film in the dubbing studio, memories of the past are ignited uncovering a shattering revelation of love, betrayal and death.

 


ស្នេហ៍ឆ្លងវេលា (Timeless Love)

រ៉ូហ្សា អាយុ 32ឆ្នាំ ត្រលប់មកពីឆ្នាំ 2030 ដល់ឆ្នាំ 2020 ដើម្បីផ្លាស់ប្តូររឿងមួយដែលបានកើតឡើង។ នាងចង់បញ្ឈប់ខ្លួនឯងកាលពី១០ឆ្នាំមុនដែលពីការជួបខាយ អាយុ 25 ឆ្នាំជាអ្នកសរសេរកូដពេលថ្ងៃនិងជាអ្នកចំរៀងក្នុងបារពេលយប់។ ប្រសិនបើរ៉ូហ្សាបានជួបខាយ ពួកគេនឹងស្រលាញ់គ្នា ៣ថ្ងៃក្រោយមក ស្នេហានេះនឹងនាំអោយ ខាយស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។

Roza, 32, comes back in time from 2030 to 2020 to change what happened – she wants to stop her younger self from meeting Kai, 25, a coder by day and a singer in a bar at night. If Roza meets Kai they will fall in love and 3 days later it will cause the death of Kai in an accident.