ទឹកចិត្ត, សំឡេងរាត្រី (Sound of the Night)

Prime Cineplex Chomchaov December 18, 2022 12:00 am
Bophana Center December 18, 2022 2:30 pm

ទឹកចិត្ត

ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍មានក្មេងៗបីនាក់ជាមិត្ដភត្ដិនិងគ្នា នាំគ្នាជិះកង់កំសាន្ដតាមស្រុកស្រែ ពួកគេជិះយ៉ាងសប្បាយ។តែអកុសលមិត្ដម្នាក់បានក្រឡាចថ្មដួលរបួសជើរនៅកណ្ដាលស្រែតែឯង សំណាងហើយមានពូរកសិករម្នាកជិះកាត់បានជួយគាត់។រំលងបានមួយរយៈគ្រោះទឹកជំនន់ក៏កើតមានជាបន្ដបន្ទាបនៅតាមបណ្ដាស្រុកនៅកម្ពុជា។ពួកគេបានឃើញសារព័ត៍មានផ្សាយពីភូមិដែលពួកគេបានធ្លាប់ជិះកង់ទៅលេង ពួកគេមិនបង្អង់យូរក៏ហៅគ្នាយកជំនួយម្នាក់បន្ទិចៗទៅជួយលោកពូរដែលធ្លាប់បានជួយពួកគេនិងប្រជាជនផ្សេងៗតាមដែលពួកគេជួយទៅបាន។ ធ្វើល្អ ផលល្អនិងសងអ្នកវិញនៅពេលមួយ ។

Once the weekends, there are three persons were friends and rode the bicycles through the countryside, they did really happy. Unfortunately, a friend got stone floor causes falls and got leg injuries in the middle of the field alone, luckily has an uncle’s farmer who passed by and helped her.

  After a while, the Floods also occur continuously in various districts in Cambodia. They saw the news that is broadcasts from the village where they used to ride their bikes, they did not hesitate to ask for donations from one by one to the uncle who used to help them and other people as they could do.

Good deeds, good results will pay you back in no time.


សំឡេងរាត្រី (Sound of the Night)

វិបុល និងប្អូនប្រុសជីដូនមួយឈ្មោះគោ លក់គុយទាវតាមម៉ូតូរ៉ឺម៉ករាល់យប់នៅតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ ពួកគេតែងតែត្រូវពួកអ្នកលេង និងចោរគំរាមកំហែង។ បងប្អូនទាំងពីរស្វែងរកសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់អនាគតពួកគេ ខ ណៈពេលដែលទីក្រុងរីកចម្រើនទៅៗ ជុំវិបុល និងប្អូនប្រុសជីដូនមួយឈ្មោះគោ លក់គុយទាវតាមម៉ូតូរ៉ឺម៉ករាល់យប់នៅ តាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ ពួកគេតែងតែត្រូវពួកអ្នកលេង និងចោរគំរាមកំហែង។ បងប្អូនទាំងពីរស្វែងរកសុខ សុវត្ថិភាពសម្រាប់អនាគតពួកគេ ខណៈពេលដែលទីក្រុងរីកចម្រើនទៅៗ ជុំវិញខ្លួនពួកគេ។