ទឹកជ្រោះតែមួយ (The Only One Waterfall), ជាមនុស្សស្រីខុសមែនទេ (Is it Wrong to be a Woman)

Legend Cinema Olympia December 18, 2022 5:30 pm

ទឹកជ្រោះតែមួយ (The Only One Waterfall)

គង្គាជាតារាបណ្ដាញសង្គមមួយរូប ដែលត្រូវរស់នៅជាប់ឃុំជាមួយប្អូនប្រុសនាងឈ្មោះគិរី និងឪពុករបស់ នាងមួយរយៈ ដោយសារការបិទប្រទេសមួយរយៈ ដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ។ ដោយសារនាងមិនចូលចិត្តការប្រែក្លាយ របស់ ឪពុកនាងទៅជាភេទទី៣ នាងតែងប្រើចរិកសោះកក្រោះដាក់គាត់….។


ជាមនុស្សស្រីខុសមែនទេ (Is it Wrong to be a Woman)

នៅក្នុងគ្រួសាមួយមានសមាជិក៣នាក់​ គ្រួសាមានមុខរបរជាកសិករជីវភាពមានគួរសម្យ។ បងប្រុសតែងតែមិនសប្បាយចិត្ដនៅពេកប្អូនស្រីសុំទៅជួយការងារនៅកសិដ្ឋាន​​​ ព្រោះគេគិតថាមនុស្សស្រីគ្មានសមតិ្ដភាពធ្វើបានដូចមនុស្សប្រុសនោះទេ។​​​ ល្ងាចមួយគ្រួសាជុំគ្នាញាំមបាយដូចរាលដង កំពុងញាំមបាយបានបន្ទិចប្អូនស្រីបានសុំបងប្រុសទៅធ្វើការជាមួយដែលព្រោះគាត់ចង់ជួយបងខ្លះ បងខឹងជាខ្លាំងហើយក៏ងើបចេញទាំងម្ដាយឃាត់ក៏មិនស្ដាប់។ប្អូនស្រីមានអរម្មណ៍អនចិត្ដជាខ្លាំងគិតថានិងឈប់សុំបងទៅធ្វើការជាមួយទៀតហើយ ។ពួកគេទាំងពីរបានឈ្លោះគ្នាជាខ្លាំង ប្អូនស្រីអស់សង្ឈឹមនិងផ្នត់គំនិតបងប្រុសខ្លួនជាខ្លាំងនាងងើបចេញទាំងមិនអស់ចិត្ដ។បងប្រុសដោយឃើញប្អូនស្រីខ្លួនមិនសប្បាយចិត្ដជាមួយអ្វីដែលខ្លួនបានបដិសេដនាងរហូតមក គាត់ក៏គិតដល់ពាក្យម្ដាយបាននិយាយពីមុននិងបន្ទិច គាត់ក៏ដឹងថាខ្លួនពិតជាបានគិតខុសលើប្អូនហើយ ព្រោះតែគាត់ស្រលាញ់ប្អូនមិនចង់អោយប្អូនមកពិបាកជាមួយនិងគិតថាប្អូនមិនអាចធ្វើដូងខ្លួនបាន។​​​​ចុងបញ្ចប់គាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហើយងាកមកស្របតាមប្អូនស្រីរបស់គាត់វីញ ប្អូនស្រីរំភើបរីករាយណាស់ដែរទទួលបានការងារដែលខ្លួនចង់ធ្វើនិងសេរីភាពនៃការបញ្ជេញមតិ។

In a family as a farmer live with three members and a comfortable life. The older brother was always unhappy when his’s sister asked for help in the farm because who thought that women were not as capable as men. Once evening, the family had dinner together as usual, Sister asked her brother to work with him again because who wanted to help some of works in the farm. The oldest brother was very angry and got up and neither listen to his mother speech. Younger sister really upsets and will never talk again about it. Two of them really argued and the sister to despair with her brother’s mind and got up with unsatisfied. Seeing that his sister was unhappy with what he had denies her, who thought about his mother said before of this, He realized that who thoughts wrong with sister because he loved, didn’t want her to be hard with him and he think that she cannot do it like himself

   Finally, he changed his mind and returned to his sister. She was excited to get the job she wanted and freedom of expression.