ពីក្រោយការពិត (The Truth Untold), អ្នកសើបអង្កេតស្រី (Female Detective)

Major Cineplex Aeon 2 December 18, 2022 2:30 pm
Bophana Center December 18, 2022 5:30 pm

ពីក្រោយការពិត (The Truth Untold)

នៅពេលអាចម៍ផ្កាយមកបុកឋានព្រះច័ន្ទអំឡុងពេលចន្ទគ្រាសនោះ សាយ ឃុន និងដេត ទទួលបានឱកាសធ្វើដំណើរឆ្លងទៅអតីតកាល ដើម្បីមើលពីអ្វីដែលពួកគេមិនធ្លាប់បានដឹង ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកគេមិនអាចផ្លាស់ប្តូរអ្វីទាំងអស់។

When news of a meteorite hitting the moon and causing a lunar eclipse arrives, the three students, SAII, KHUN, and DETH, travel back in time to see something they never knew existed, but the important thing is that they can see everything but cannot change anything.


អ្នកសើបអង្កេតស្រី (Female Detective)

នារីម្នាក់កំពុងសួរចម្លើយសង្សាររបស់នាងថាតើបានធ្វើកំហុសអ្វីមួយឬក៏អត់?

A girl is asking her boyfriend if he did create a big mistake or not?