ថ្ងៃរះក្នុងចិត្ត (Sunrise in my mind), ស្រទាប់ផ្កា (The Pick)

Legend Cinema Eden December 17, 2022 5:30 pm
Major Cineplex Aeon 1 December 17, 2022 2:30 pm

ថ្ងៃរះក្នុងចិត្ត (Sunrise in my mind)

A young woman working late at night at a beauty salon gives into her restrained interest in a young man who spends his evenings driving Phnom Penh’s streets by motorbike as a delivery man


ស្រទាប់ផ្កា (The Pick)

ដេវិឌគឺជាមនុស្សឯកការដែរគ្មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់ណាឡើយ តែគាត់មានក្តីស្រមៃ នឹងពេញចិត្តនារីក្នុងក្តីស្រមៃរបស់គាត់។