មួយលានឆ្នាំ (A Million Years), ម៉ាសល្បងស្នេហ (We Mask Date)

Major Cineplex Aeon 2 December 17, 2022 2:30 pm
Bophana Center December 8, 2022 5:30 pm

មួយលានឆ្នាំ (A Million Years)

A young woman relaxes at a riverfront restaurant with a friend. She recounts her past experiences, finding enchantment in the flows of the river and the trees on the mountains nearby. Strangely, she enters a parallel riverfront with a stranger. They recount stories of fear until she finds herself realizing her existence beyond time, space or reality. ​

នារីវ័យក្មេងម្នាក់មលំហែកាយនៅភោជនីដ្ឋានមួយកន្លែងនៅតាមបណ្តោយទន្លេ​ ជាមួយមិត្តភក្តិរបស់នាង។ នាងបានរំលឹកនៅអតីតកាល ហើយហាក់ដូចជាបានជួបវេទមន្តនៅតាម ដងទន្លេ និង ដើមឈើនៅលើភ្នំមួយ។ ក្នុងគ្រាចម្លែកនោះ នាងបានជួបបុរសម្នាក់ ហើយពួកគេក៏រំលឹកពីរឿងអតីតកាល និងភាពភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេ រហូតដល់នាងបាត់បង់នូវស្មារតីអំពីខ្លួនអែង។​


ម៉ាសល្បងស្នេហ (We Mask Date)

យុទ្ធ ម្ចាស់បង្កើតអហូតូមួយ អកសម័យកូន១៥ សោកឲ្យអស់អ្វីផលវិជ្ជមានអាចមនុស្ស យើងស្រលាញ់គ្នាទេត្រឹមមាស់។

Yuth, the cafe owner during the quiet and boring of the Covid 19 time, positively imagines if people wearing mask could still fall in love.