ម្សិលមិញ ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែក (Yesterday Today Tomorrow), អ្នកលាបថ្នាំ (A Road Painter)

Major Cineplex Aeon 1 December 8, 2022 12:30 pm
Bophana Center December 8, 2022 2:30 pm

ម្សិលមិញ ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែក (Yesterday Today Tomorrow)

មាលារស់នៅតាមបែបសាមញ្ញ ជាមួយគ្រួសារនាងដែលមានឪពុក ម្តាយ និងបងប្រុសម្នាក់។ ខុស បងប្រុសចូលចិត្តជីវិតរាត្រី ទោះបីកំឡុងពេលកូវីតក៏ដោយ។ គ្រួសារនេះប្រែជាក្រឡាប់ចាក់ ពេលដឹងថាបងបុ ឆ្លងមេរោគកូវីដ… ។


អ្នកលាបថ្នាំ (A Road Painter)

ស្រ្តីចំណាស់ម្នាក់ប្រកបអាជីពជាអ្នកលាបថ្នាំពណ៌លើគំនូសចែករបាំងផ្លូវនៅដងវិថីដ៍មមារញឹកមួយក្នុងទីក្រុង
ភ្នំពេញ។ ថ្ងៃមួយ​ពេលកំពុងបំពេញការងារ គាត់បានជួបរឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់។

An old woman works as a road painter on a busy street in Phnom Penh City. One day while she was working on the street, she found something.